Prisma » Economic » Facilităţi fiscale pentru plata obligaţiilor datorate de contribuabili bugetului general consolidat

Facilităţi fiscale pentru plata obligaţiilor datorate de contribuabili bugetului general consolidat

Contribuabilii care îşi vor achita până la 31 martie 2016 obligaţiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 şi administrate de ANAF, vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora, dacă îndeplinesc o serie de condiţii, stabileşte ordonanţa de urgenţă adoptată, în 14 octombrie, de Guvern. De asemenea, contribuabilii care plătesc până la 30 iunie 2016 o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor principale restante stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale, vor putea beneficia, condiţionat, de anularea unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului general consolidat la 30 septembrie 2015, administrate de ANAF. De aceste facilităţi fiscale vor putea beneficia, dacă îndeplinesc condiţiile legale, contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică.

Actul normativ are scopul acordării unor facilităţi fiscale, pe de o parte, în sensul sprijinirii contribuabililor aflaţi în dificultate, iar pe de altă parte, în sensul stimulării achitării obligaţiilor de plată restante la buget şi majorării încasărilor bugetare. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobândă, contribuabilii trebuie să depună o cerere în acest sens la organul fiscal şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de ANAF, se sting până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
 • O cotă de 45,8% din dobânzile aferente acestor obligaţii de plată restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale, se sting până la 30 iunie 2016, inclusiv;
 • Până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, se stinge cota de 45,8% din eventualele dobânzi calculate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale;
 • Până la data la care contribuabilul depune cererea de anulare a penalităţilor de întârziere şi cotei din dobândă (a accesoriilor), sunt stinse toate obligaţiile de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016;
 • Contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, al cărei termen maxim este 30 iunie 2016.

Începând cu 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură fiscală, dobânzile de întârziere la plata se reduc de la 0,03% pe zi, cât sunt în prezent, la 0,02% pe zi, iar penalităţile de întârziere la plată se reduc de la 0,02% pe zi, cât sunt în prezent, la 0,01 % pe zi. Măsura a fost luată în scopul reducerii sarcinii totale a accesoriilor pentru contribuabilii care declară toate obligaţiile fiscale, dar plătesc cu întârziere.

Actul normativ include, de asemenea, dispoziţii şi condiţii privind anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie, în situaţii specifice:

 • Anularea penalităţilor de întârziere şi a cotei din dobânzi aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie inclusiv;
 • Anularea penalităţilor de întârziere şi a cotei de dobânzi pentru sumele datorate şi stinse la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la această dată şi stinse până la 30 septembrie, inclusiv;
 • Anularea penalităţilor de întârziere şi a cotei de dobânzi aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale începute anterior intrării în vigoare a actului normativ aprobat astăzi.

Contribuabilii cărora le-au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă au posibilitatea de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Măsura se aplică temporar pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 30 iunie 2016. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate ulterior intrării în vigoare a actului normativ, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016. Contribuabilii aflaţi în insolvenţă sau reorganizare pot beneficia de aceste facilităţi fiscale dacă îndeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevăzută de ordonanţa de urgenţă se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează anularea până la 73,3% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate de întârziere.

De asemenea, contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată pot beneficia şi de anularea unei cote de 54,2% din dobânzile eşalonate la plată şi nestinse la 30 septembrie 2015 dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală. Nivelul de 54,2% avut în vedere la anularea dobânzilor a fost stabilit astfel:

 • S-a calculat mai întâi pentru fiecare an din perioada 2010-2015 diferenţa dintre dobânda anuală prevăzută de Codul de procedură fiscală şi dobânda medie pe total portofoliu de titluri de stat pe piaţa internă şi externă; De exemplu, în 2014, dobânda anuală prevăzută în Codul de procedură fiscală a fost de 11,56%, iar dobânda medie pe titluri de stat a fost de 5,3%. Diferenţa dintre cele două valori procentuale este de 6,26%. Calculul a fost făcut pentru fiecare dintre anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 • S-a calculat apoi ponderea acestei diferenţe în nivelul dobânzii anuale prevăzută de Codul de procedură fiscală; În 2014, ponderea acesteia a fost de 54,2%, cea mai scăzută din întreaga perioada 2010-2015. În 2010 aceasta a fost 60,8%, în 2011 – 56,2%, în 2012 – 60,3%, în 2013 – 62,3%, în 2015 – 54,3%. Din acest calcul a rezultat pentru fiecare an din cuprinsul perioadei o valoare anuală a dobânzii susceptibilă a fi anulată;
 • Având în vedere dificultatea operării cu nivele de dobândă diferite în condiţiile în care deciziile de stabilire a dobânzii se pot referi la diverse perioade, iar volumul dobânzilor corespunzătoare fiecărei perioade nu poate fi determinat, s-a apreciat că alegerea nivelului minim dintre valorile menţionate mai sus este cea care ar trebuie adoptată din considerente prudenţiale.

Procedura de aplicare a ordonanţei de urgenţă se va aproba în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central sau prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.

Spread the love


Scrieti un comentariu