Prisma » Politic » Decizie privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a votării

Decizie privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a votării

Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (9), art. 42 alin. (21), (221) – (223), art. 43, art. 45 alin. (1), (11) şi (13) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de necesitatea de a asigura exercitarea dreptului alegătorilor la informaţie,
Văzând că o mai mare transparenţă a operaţiunilor de consemnare a rezultatului votării poate contribui la un grad de încredere mai ridicat în corectitudinea alegerilor,
Luând în considerare bunele practici utilizate la procesele electorale anterioare,
În temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL
DECIDE:

Art. 1. – În preziua votării birourile electorale ale secţiilor de votare vor a?şa la loc vizibil la intrarea în sediul secţiei de votare următorul text:

„Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai birou/ui electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se a?ă alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate ? transportată numai de membrii birou/ui electoral al secţiei de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.

Pot vota prin intermediul urnei speciale numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective şi numai dacă se asigură secretul votului.”

Art. 2. – Transportarea urnei speciale se face numai de către membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţiţi de pază. La deplasarea urnei speciale pot asista observatorii acreditaţi care îşi manifestă această dorinţă.

Art. 3. – (1) Neştiinţa de carte a alegătorilor nu constituie motiv temeinic pentru însoţirea acestora în cabina de votare.

(2) Candidaţii nu pot însoţi alegătorii în cabina de votare.

Art. 4. – Aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot se face pe tranşe de câte 100 de buletine de vot pe parcursul întregii zile de votare, în funcţie de afluxul alegătorilor la secţia de votare.

Art. 5. – La operaţiunile electorale ale unui birou electoral al unei secţii de votare pot asista, din partea unei organizaţii neguvernamentale, cel mult 2 observatori interni.

Art. 6. – După încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare veri?că starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare şi introduce ştampilele cu menţiunea “VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la litera k) a procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării.

Art. 7. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau persoana desemnată de acesta anulează fiecare buletin de vot neîntrebuinţat, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii “ANULAT” sau aplicarea unei ştampile cu menţiunea “ANULAT”.

Art. 8. – (1) Sunt considerate ca fiind voturi valabil exprimate, voturile exprimate în următoarele situaţii:

a) ştampila cu menţiunea “VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;

b) ştampila cu menţiunea “VOTAT” depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului este evidentă (inclusiv situaţia în care stampila este doar tangentă la un patrulater dar nu atinge şi un altul);

c) ştampila cu menţiunea “VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletin);

d) ştampila cu menţiunea “\/OTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegatorul a mai aplicat una sau mai multe ştampile fără să atingă vreun alt patrulater.

(2) Sunt considerate ca fiind voturi nule, voturile exprimate în următoarele situaţii:

a) pe buletinul de vot nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;

b) buletinul de vot are alt model decât cel legal aprobat;

c) ştampila cu menţiunea “VOTAT” are alt model decât cel legal aprobat;

d) ştampila cu menţiunea “VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere;

e) ştampila cu menţiunea “VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere chiar dacă unele ştampile au fost tăiate/anulate de alegător;

f) ştampila cu menţiunea “VOTAT” a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor;

g) ştampila cu menţiunea “VOTAT” atinge două sau mai multe patrulatere.

(3) Sunt considerate voturi albe, buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” în niciun patrulater.

Art. 9. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare afişează la loc vizibil la intrarea în sediul secţiei de votare o copie a procesului verbal privind consemnarea rezultatului votării.

www.becparlamentare2012.ro

Spread the love


Scrieti un comentariu