Prisma » Economic » Modernizarea exploataţiilor agricole

Modernizarea exploataţiilor agricole

MADR a lansat, perioada 25 iunie – 31 iulie 2013, o sesiune de depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR cu prioritate dedicată fermelor de familie.

Pentru această sesiune vor fi alocate 50 milioane Euro, structurate astfel:

 • 16.000.000 Euro pentru sectorul vegetal;
 • 24.000.000 Euro pentru sectorul zootehnic;
 • 10.000.000 Euro pentru beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare.

În cazul în care alocarea pentru beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea exploataţiilor agricole de semisubzistenţă”, care au semnat decizia de finanţare, nu se va consuma, aceasta se va realoca 40% pentru sectorul vegetal, respectiv 60% pentru sectorul zootehnic.

În cazul în care suma destinată beneficiarilor din sectorul vegetal sau zootehnic nu se epuizează, aceasta va fi alocată corespunzător sectorului pentru care există proiecte eligibile, dar fără finanţare, în ordinea descrescătoare a punctajelor de selecţie obţinute şi care îndeplinesc punctajul minim.

Valoarea sprijinului este detaliată astfel:

Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă de 50.000 Euro; ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu:

 • 10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • 10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (contribuţie FEADR + contribuţie beneficiar) este de 125.000 Euro.

Pentru asigurarea cofinanţării, beneficiarii vor avea posibilitatea de a contracta credite printr-un fond de creditare creat de MADR.

Potenţialii beneficiari sunt obligaţi să prezinte Declaraţia pe propria răspundere pentru asigurarea cofinanţării proiectului.

La semnarea contractului de finanţare, cofinanţarea proiectului poate fi dovedită prin:

a) extrasul liniei de credit datat cu cel puţin cinci zile lucrătoare faţă de data semnării contractului, cu valabilitate de un an la momentul semnării contractului de finanţare, şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu valabilitate de un an la momentul semnării contractului de finanţare, deschis la o bancă (copie conform cu originalul).

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanţare (copie conform cu originalul);

c) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o (copie conform cu originalul);

d) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanţare (copie conform cu originalul).

În cazul în care, la semnarea contractului de finanţare, solicitantul nu prezintă dovada cofinanţării proiectului într-una din formele prevăzute mai sus, va fi decăzut din dreptul de a încheia Contractul de finanţare.

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 121„Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
 • Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an;
 • Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

În cadrul acestei sesiuni au fost prioritizate următoarele sectoare:

Sectorul vegetal:

 • legume;
 • pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării;
 • culturi de câmp;
 • pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă.

Sectorul animal:

 • bovine pentru lapte;
 • bovine pentru carne;
 • porcine pentru îngrăşat;
 • ovine şi caprine;
 • păsări.

Pot depune proiecte şi persoanele fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru:

 • Fermele de legume în câmp – maxim 2 ha,
 • Fermele de legume în spaţii protejate – maxim 1.000 mp;
 • Livezi de pomi şi arbuşti fructiferi – maxim 5 ha;
 • Fermele de vaci destinată producţiei de lapte (max 20 capete);
 • Fermele pentru creşterea păsărilor – găini ouătoare (max 4000 capete);
 • Fermele de creştere şi îngrăşare porci – Fermă în circuit închis (max. 100 capete).

Aceste informaţii vor fi disponibile pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro, la sediile Oficiilor Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Centrelor Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit precum şi pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro.

Ghidul Solicitantului precum şi punctajele de selecţie pentru cele două sectoare – vegetal şi creşterea animalelor sunt postate pe site-urile MADR (www.madr.ro) şi APDRP (www.apdrp.ro).

Spread the love


Scrieti un comentariu