Prisma » Executiv » Scutiri la plata impozitului pe clădiri şi teren

Scutiri la plata impozitului pe clădiri şi teren

Primăria Municipiului Reşiţa prin Direcţia Impozite şi Taxe aduce la cunoştinţa persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare că, pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie să depună, până în 31 martie inclusiv, o serie de acte:

 • cerere-tip (care se găseşte la Direcţia Impozite şi Taxe);
 • act de identitate soţ/soţie;
 • certificat de revoluţionar;
 • declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice şi nu se obţin venituri din închiriere.

Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.

Menţionăm că scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • clădirea să fie rezidenţială;
 • clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1, alin. (1);
 • în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice şi să nu se obţină venituri din închiriere.

Precizăm că persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii şi la recalcularea impozitului începând cu data acordării facilităţii.


Primăria Municipiului Reşiţa prin Direcţia Impozite şi Taxe informează contribuabilii – persoane fizice şi/sau juridice- care deţin clădiri monumente istorice, clasificate pe Lista monumentelor istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, că pot beneficia de scutire, pentru anul fiscal 2016, în proporţie de 100% la plata impozitului, conform Anexei nr. 8 din HCL nr. 295/2015.

Contribuabilii vizaţi de această hotărâre, care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri în anul 2016, sunt obligaţi, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere până la data de 31.05.2016.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, proprietarii care intră sub incidenţa acestui regulament trebuie să înainteze o cerere tip către Direcţia Impozite şi Taxe, însoţită de următoarele documente:

 • copie după buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
 • extras de carte funciară, în termenul de valabilitate, cu specificaţia de clădire monument istoric;
 • copia autorizaţiei de construire;
 • copia declaraţiei de regularizare;
 • copia procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 • contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare în curs de execuţie, dacă e cazul.

Contribuabilii beneficiază de această facilitate fiscală, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante (impozite, taxe, amenzi contravenţionale).

Cererile pentru acordarea scutirii la plata impozitului se depun până în 31 martie inclusiv sau în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor, dar nu mai târziu de data de 30.06.2016, la Direcţia Impozite şi Taxe.

p. Primar, Viceprimar Ioan Crina

Spread the love


Scrieti un comentariu