Prisma » Social » Consolidarea căilor legale de migraţie

Consolidarea căilor legale de migraţie

Comisia propune instituirea unui cadru european comun de relocare

Comisia a propus, în 13 iulie, instituirea unui cadru european de relocare, pentru a stabili o politică comună în materie de relocare şi pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională căi de intrare în Europa care să fie organizate şi sigure.

Propunerea face parte din iniţiativa Comisiei de reformare a sistemului european comun de azil şi din politica sa pe termen lung vizând o mai bună gestionare a migraţiei, prevăzută de Agenda europeană privind migraţia. În acelaşi timp, ea va contribui la punerea în aplicare a noului cadru de parteneriat axat pe rezultate pentru cooperarea cu principalele ţări terţe de origine şi de tranzit, prezentat de Comisie la 7 iunie.

Propunerea prezentată va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică de relocare pentru tot teritoriul UE. Deşi statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE, în mod colectiv, va obţine un impact mai mare prin coordonarea eforturilor naţionale şi întreprinderea de acţiuni la unison. Viitorul cadru privind relocarea va fi implementat prin planuri UE anuale de relocare, adoptate de Consiliu şi puse în practică prin mecanisme UE punctuale de relocare adoptate de Comisie. Planurile UE anuale de relocare vor stabili, în linii mari, zonele geografice prioritare din care se va efectua relocarea şi numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate în anul următor, calculat în funcţie de participarea şi contribuţiile statelor membre şi ale ţărilor Schengen asociate în cadrul planului anual de relocare în cauză.

Cadrul de relocare al UE stabileşte criteriile de care trebuie să se ţină seama atunci când se determină regiunile sau ţările terţe din care se va efectua relocarea. Este vorba, de exemplu, despre numărul de persoane care au nevoie de protecţie internaţională găzduite de ţările terţe, despre relaţia dintre UE şi ţările terţe şi despre eficienţa cooperării între părţi în materie de azil şi migraţie, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului lor de azil şi cooperarea în materie de migraţie neregulamentară, readmisie şi returnare.

Noul cadru de relocare al UE va stabili un set de proceduri standard comune pentru selectarea şi tratarea candidaţilor la relocare. Acesta precizează, de asemenea, criteriile comune de stabilire a eligibilităţii pentru relocarea în UE în baza unor mecanisme UE punctuale de relocare, prezintă motivele comune de excludere a candidaţilor şi descrie procedura de relocare (normală sau accelerată) care ar putea fi utilizată.

Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de relocare în cadrul mecanismelor UE specifice, Comisia le va oferi, pentru fiecare persoană relocată, câte 10.000 € din bugetul UE. Sumele vor fi alocate din Fondul UE pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI). Relocările efectuate în afara cadrului de relocare al Uniunii nu vor fi susţinute financiar din bugetul Uniunii.

Regatul Unit şi Irlanda pot lua parte la punerea în aplicare a regulamentului, dacă doresc acest lucru, în conformitate cu protocoalele relevante anexate la tratate. Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligaţii în temeiul acestuia şi nu face obiectul aplicării sale.

Context

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migraţia, o strategie amplă care pune bazele eforturilor sale susţinute de a face faţă provocărilor actuale şi pe termen lung legate de gestionarea eficientă şi globală a fluxurilor de migraţie şi care stabileşte nevoia unei abordări comune privind acordarea de protecţie prin relocare pentru persoanele strămutate.

La 8 iunie 2015, Comisia a emis o recomandare privind un mecanism european de relocare, care a fost urmată, la 20 iulie 2015, de concluziile reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind relocarea, prin mecanisme multilaterale şi naţionale, a 22.504 de persoane care au în mod clar nevoie de protecţie internaţională.

La 15 decembrie 2015, Comisia a publicat o recomandare privind un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat gestionat împreună cu Turcia. Potrivit Declaraţiei UE-Turcia din 18 martie 2016, sistemul de admisie umanitară pe bază de voluntariat va fi activat după ce traversările neregulamentare din Turcia către UE sunt stopate sau cel puţin reduse semnificativ şi durabil.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a sistemului european comun de azil şi instituirea unui sistem structurat de relocare. Ea defineşte cadrul politicii Uniunii în materie de relocare şi propune o abordare comună care să creeze căi sigure şi legale de intrare în UE a persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională.

Ca urmare a acestei comunicări, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme, la 4 mai 2016. Acesta includea propuneri pentru crearea unui sistem Dublin durabil şi echitabil, consolidarea sistemului EURODAC şi înfiinţarea unei adevărate agenţii europene de azil.

Comisia prezintă periodic rapoarte referitoare la relocări. Un prim raport privind transferul şi relocarea a fost adoptat la 16 martie. Al doilea, al treilea şi al patrulea raport au fost adoptate la 12 aprilie, 18 mai şi 15 iunie. Al cincilea raport privind transferul şi relocarea a fost adoptat în 13 iulie.

IP/16/2434, 13.07.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu