Prisma » Legislativ » Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării este acum înscris în legislaţie

Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării este acum înscris în legislaţie

Un nou act normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiţilor în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicaţia oficială pentru legislaţia UE. „Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale” a fost propu-să de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 şi aprobată de miniştrii de justiţie din statele membre la 27 aprilie 2012. Acest act normativ garantează că oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de arestare în orice stat membru al UE i se pune la dispoziţie o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale. În prezent, statele membre ale UE au la dispoziţie doi ani pentru a transpune noile norme în sistemele lor juridice naţionale. În prezent, dreptul la această notă privind drepturile nu este disponibil decât în aproximativ o treime din statele membre.

Context

Directiva privind dreptul la informare va garanta faptul că organele de poliţie şi de urmărire penală vor oferi persoanelor suspectate informaţii cu privire la drepturile lor. După arestare, aceste informaţii vor fi furnizate în scris de către autorităţi, sub forma unei note privind drepturile, întocmită într-un limbaj simplu, uzual. În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziţia persoanei suspectate de comiterea unei infracţiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, şi va fi tradusă, dacă este necesar. Ţările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei, însă, din motive de eficienţă, Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE. Se va asigura astfel o garanţie a coerenţei pentru persoanele care traversează frontierele şi se vor limita costurile cu traducerea.

Nota privind drepturile va conţine detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reţinute, precum dreptul:

  • de a păstra tăcerea;
  • de a beneficia de asistenţă din partea unui avocat;
  • de a fi informate cu privire la capetele acuzării;
  • la interpretare şi traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedura;
  • de a fi aduse cu promptitudine în faţa unei instanţe după arestare;
  • de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reţinerea.

Comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare şi la reducerea căilor de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestaţi şi învinuiţi de comiterea unei infracţiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informaţii scrise doar la cerere.

În conformitate cu articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a îmbunătăţi cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, UE poate să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetăţenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi la articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură privind garantarea accesului la un avocat şi dreptul de a comunica cu rudele. În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European şi al Consiliului.

Comisia Europeană, IP/12/575, 07/06/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu