Prisma » Social » MDRT va sprijini oraşele sub 50.000 de locuitori în formularea de politici urbane integrate

MDRT va sprijini oraşele sub 50.000 de locuitori în formularea de politici urbane integrate

MDRT a demarat implementarea proiectului Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată care are ca scop întărirea capacităţii administraţiei locale din oraşele sub 50.000 de locuitori de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare spaţială durabilă.

Bugetul proiectului este de 4.816.275 de lei şi va fi asigurat prin Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative (4.093.833,75 de lei) şi cofinanţarea MDRT (722.441,25 de lei). Perioada de implementare a proiectului va fi de 22 de luni, urmând a fi finalizat în iulie 2014.

Proiectul se adresează autorităţilor locale şi funcţionarilor publici din cadrul direcţiilor de urbanism şi direcţiilor responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale, din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale sub 50.000 de locuitori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt structurate în cadrul următoarelor 3 componente:

  • Componenta 1 Furnizarea de instrumente de planificare şi dezvoltare urbană: dezvoltarea unui număr de 3 instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate;
  • Componenta 2 Formare profesională: îmbunătăţirea pregătirii profesionale privind formularea şi implementarea politicilor urba-ne a unui număr de 430 de funcţionari publici din domeniul urbanismului şi dezvoltării locale precum şi din domeniile relevante dezvoltării teritoriale, din cadrul administraţiei locale a oraşelor sub 50.000 locuitori;
  • Componenta 3 Proiecte pilot: dezvoltarea unor modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot.

În cadrul proiectului vor fi elaborate 3 instrumente de planificare şi dezvoltare urbană care să sprijine elaborarea şi implementarea politicilor urbane integrate iar 5 oraşe vor fi selectate pentru implementarea de proiecte pilot care vor avea scopul elaborării de politici urbane integrate.

Un număr estimat de 400 de funcţionari publici vor participa la sesiuni de instruire organizate în regiunile de dezvoltare ale României, care vor constitui un bun prilej pentru transfer de cunoştinţe şi creare de contacte profesionale în vederea dezvoltării unei reţele de profesionişti cu privire la dezvoltarea de politici urbane integrate. Un număr de 30 de funcţionari publici din cadrul autorităţilor publice locale vor beneficia de cursuri de instruire în instituţii din state membre ale Uniunii Europene, având ocazia să acumuleze experienţă privind crearea de politici integrate pentru dezvoltare urbană, creând astfel o platformă solidă pentru dezvoltarea localităţilor din România.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt comunităţile locale din unităţile administrativteritoriale sub 50.000 de locuitori, organizaţiile non-guvernamentale, mediul de afaceri.

După 1990, situaţia celor mai multe oraşe cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori s-a schimbat. Astfel, numeroase centre urbane au cunoscut un declin socio-economic generat, în principal, de descreşterea numărului de locuitori, pierderea funcţiilor predominant industriale deţinute în trecut, de acumularea unor probleme sociale în special în cele monoindustriale, cum ar fi creşterea şomajului cauzată de restructurarea indus-trială (scăderi de peste 60% ale numărului de salariaţi din sectorul industrial), îmbătrânirea populaţiei urbane, creşterea ratei sărăciei comparativ cu celelalte categorii de oraşe.

Contextul menţionat face necesară identificarea unui nou rol pentru oraşele sub 50.000 de locuitori şi crearea unei viziuni strategice de dezvoltare urbană integrată a oraşelor şi relaţionarea cu reţeaua naţională de localităţi. Astfel, prin intermediul planificării urbane integrate, factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt utilizaţi în comun şi îmbinaţi pentru a dirija deciziile către o mai bună valorificarea a potenţialului de dezvoltare.

Mai mult decât atât, datele statistice evidenţiază ponderea mare pe care oraşele mici o are în numărul total de oraşe. Astfel, numărul oraşelor sub 50.000 de locuitori reprezintă peste 86% din numărul total al oraşelor din România, iar din punct de vedere al numărului de locuitori totalizează peste 33% din numărul populaţiei urbane din România. Numărul mare de oraşe sub 50.000 de locuitori corelat cu faptul că oraşele sub 50.000 de locuitori au mai multe probleme nesoluţionate şi mai puţine resurse umane, financiare şi tehnice la dispoziţie în comparaţie cu oraşele mari, cu economie diversificată şi dotări corespunzătoare, face necesară acţiunea guvernamentală pentru sprijinirea acestor oraşe în identificarea de soluţii şi decizii locale mai bune.

Spread the love


Scrieti un comentariu