Prisma » Justiţie » Sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană

Sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană

Tabloul de bord privind sistemele judiciare din UE: Comisia Europeană extinde domeniul de aplicare al analizei sale privind sistemele judiciare ale statelor membre.

Comisia Europeană a prezentat un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană şi, prin urmare, pentru consolidarea creşterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile şi comparabile privind funcţionarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE. Îmbunătăţirea calităţii, independenţei şi eficienţei sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european, care vizează punerea bazelor pentru revenirea la creştere economică şi crearea de locuri de muncă.

Sistemele judiciare eficace sunt esenţiale pentru creşterea economică: încrederea în respectarea pe deplin a statului de drept asigură, în mod direct, încrederea necesară pentru realizarea de investiţii. În plus, având în vedere că instanţele naţionale joacă un rol esenţial în respectarea dreptului UE, eficacitatea sistemelor judiciare naţionale este, de asemenea, fundamentală pentru punerea în aplicare efectivă a legislaţiei UE. Prin urmare, deficienţele în cadrul sistemelor de justiţie naţionale nu sunt doar o problemă pentru statul membru în cauză. Acestea pot afecta, de asemenea, funcţionarea pieţei unice a UE şi punerea în aplicare a instrumentelor UE bazate pe recunoaştere reciprocă şi cooperare, precum şi submina protecţia la care cetăţenii şi întreprinderile se aşteaptă cu privire la asigurarea respectării drepturilor lor care decurg din legislaţia UE.

Tabloul de bord din 2013 privind sistemele judiciare se concentrează asupra parametrilor unui sistem judiciar care contribuie la ameliora-rea climatului de afaceri şi de investiţii. În special, acesta examinează indicatorii de eficienţă privind cauzele civile şi comerciale, care sunt relevanţi pentru soluţionarea litigiilor comerciale. De asemenea, tabloul de bord analizează instanţele administrative, întrucât acestea joacă un rol important în cadrul unui mediu de afaceri, de exemplu, în ceea ce priveşte acordarea de licenţe, sau litigiile cu autorităţile fiscale sau cu organismele naţionale de reglementare.

Principalele constatări ale primului tablou de bord sunt:

  • durata procedurilor judiciare variază considerabil între statele membre ale UE, o treime dintre aceste state având proceduri cu o durată de cel puţin două ori mai mare decât majoritatea statelor membre. Problemele pot fi amplificate în situaţia în care ratele scăzute de soluţionare a cauzelor conduc la un număr tot mai mare de cauze pendinte;
  • monitorizarea şi evaluarea contribuie la îmbunătăţirea rapidităţii şi calităţii actului de justiţie. În timp ce majoritatea statelor membre au un sistem cuprinzător de monitorizare, un număr dintre acestea înregistrează întârzieri în acest sens;
  • metodele alternative de soluţionare a litigiilor, cum ar fi medierea, reduc volumul de activitate al instanţelor şi ar trebui utilizate pe scară mai largă;
  • percepţia privind independenţa sistemelor judiciare naţionale diferă, de asemenea, considerabil. Cu toate că mai multe state membre se află printre primii zece lideri mondiali în ceea ce priveşte percepţia independenţei judiciare, în alte state membre, percepţia întreprinderilor, care sunt utilizatori finali ai sistemului judiciar, privind independenţa sistemului, este relativ scăzută.

Etapele următoare

Aspectele identificate în tabloul de bord din acest an vor fi luate în considerare în pregătirea viitoarei analize specifice fiecărei ţări în cadrul procesului privind semestrul european, care implică un dialog deschis cu statele membre. Acest lucru poate conduce, în anumite cazuri, la adoptarea de către Comisie, în luna mai, a unor recomandări specifice fiecărei ţări, care sunt apoi transmise liderilor UE spre aprobare în cadrul reuniunii Consiliului European din luna iunie. Statele membre ar trebui ulterior să includă aceste orientări de politică în bugetele lor anuale şi în alte acte normative.

Pe baza tabloului de bord, Comisia Europeană invită în prezent statele membre, Parlamentul European şi toate părţile interesate să participe la un dialog deschis cu privire la modul de îmbunătăţire în continuare a sistemelor judiciare naţionale din UE în contextul semestrului european. Miniştrii justiţiei europeni au participat deja, în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 8 martie, la o primă discuţie cu privire la modul în care sistemele judiciare eficiente pot contribui la creşterea economică. De asemenea, Comisia va lansa o dezbatere mai cuprinzătoare privind rolul justiţiei în UE, care va începe cu organizarea unei conferinţe la nivel înalt, Assises de la Justice, în noiembrie 2013.

Context

Îmbunătăţirea calităţii, independenţei şi eficienţei sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european. În 2012, au fost identificate şase state membre care se confruntă cu dificultăţi în acest domeniu (Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Slovenia şi Slovacia), în special în ceea ce priveşte durata procedurilor judiciare şi organizarea sistemului judiciar. Reformele judiciare naţionale au constituit, de asemenea, o parte integrantă din programele de ajustare economică în Grecia, Irlanda, Letonia şi Portugalia.

Obiectivul Tabloului de bord european privind sistemele judiciare este de a oferi o imagine de ansamblu sistematică privind funcţionarea sistemelor judiciare naţionale, contribuind la elaborarea recomandărilor specifice adresate fiecărei ţări care decurg din analiza anuală a creşterii. În acest mod, tabloul de bord va sprijini atât UE, cât şi statele sale membre în vederea atingerii unui grad sporit de eficacitate a sistemelor de justiţie în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. Aceasta va contribui la consolidarea strategiilor de creştere în ţările în cauză şi în ansamblul UE.

Tabloul de bord din 2013 privind sistemele judiciare oferă date privind perioada de timp necesară pentru soluţionarea cauzelor în instanţă, rata de soluţionare a cauzelor, numărul de cauze pendinte, utilizarea de mijloace electronice pentru gestionarea cauzelor, utilizarea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor, cursurile de formare disponibile pentru judecători şi resursele alocate instanţelor. Justiţia nu numai că trebuie înfăptuită, ci trebuie să şi existe percepţia acestui fapt – prin urmare, tabloul de bord oferă, de asemenea, date privind percepţia independenţei sistemelor judiciare, pe baza constatărilor Forumului economic mondial şi ale World Justice Project.

Cu toate că tabloul de bord include o comparaţie a anumitor indicatori, acesta nu are ca scop prezentarea unui sistem de clasificare unic sau promovarea unui anumit tip de sistem judiciar. Tabloul de bord privind sistemul judiciar va fi utilizat ca un instrument care respectă diferitele sisteme şi tradiţii judiciare ale statelor membre.

Comisia Europeană, IP/13/285, 27/03/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu