Prisma » Executiv » Finalizarea procesului de restituire

Finalizarea procesului de restituire

A.N.R.P. a transmis prefecţilor îndrumări pentru aplicarea Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire

Ţinând cont de nevoia de interpretare uniformă a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care a intrat în vigoare pe 20.05.2013, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a trimis prefecţilor, în data de 22.05.2013, o serie de îndrumări referitoare la aplicarea noului act normativ.

În adresa trimisă reprezentanţilor Guvernului în teritoriu s-a subliniat că este important să se înţeleagă de către membrii comisiilor locale şi judeţene că în situaţia în care autorul sau moştenitorii legali sau testamentari ai acestuia au înstrăinat drepturile care li se cuvin, potrivit articolului 1 din lege, singura măsură reparatorie care se acordă noilor beneficiari (cumpărători, cesionari, cedenţi etc) este compensarea prin puncte. Retrocedările în natură se fac doar către proprietarii care nu şi-au cesionat drepturile sau moştenitorii lor.

S-a transmis, de asemenea, că în vederea punerii în aplicare a principiului prevalenţei restituirii în natură, legea prevede obligativitatea suspendării activităţii comisiilor judeţene sau, după caz, a Comisiei Municipiului Bucureşti, până la întocmirea unei situaţii centralizatoare privind situaţia terenurilor agricole şi forestiere care pot fi restituite în natură. Pentru întocmirea acestei situaţii centralizatoare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale trebuie constituită, prin ordin al Prefectului, o comisie locală pentru inventarierea terenurilor. Desemnarea membrilor în comisie se face de către conducerile unităţilor din care aceştia fac parte şi se comunică în scris instituţiei prefectului. În ceea ce priveşte reprezentantul prefectului, acesta poate fi desemnat dintre specialiştii instituţiei prefectului sau dintre persoanele cu funcţii de conducere la nivelul serviciilor publice deconcentrate. Persoanele desemnate de prefect pot avea calitatea de membru în mai multe comisii locale de la nivelul judeţului. Reprezentantul prefectului este preşedintele comisiei.

De asemenea, A.N.R.P. a atras atenţia asupra unei obligaţii deosebit de importante care revine comisiilor locale de fond funciar. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, acestea trebuie să centralizeze toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare finalizării procesului de restituire.

În ceea ce priveşte soluţionarea cererilor vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive care au fost formulate potrivit Legii nr. 10/2001, Autoritatea a solicitat să fie respectată limita de 50 ha de proprietar deposedat. În acest sens, A.N.R.P a subliniat că se impune o verificare atentă, prin care să se înlăture posibilitatea acordării de drepturi în cazul în care aceaşi suprafaţă a fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.

De asemenea, autorităţile din teritoriu au mai fost informate că entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în termene stricte, care încep să curgă de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se putea verifica respectarea termenelor de soluţionare a cererilor, entităţile au obligaţia de a stabili numărul cerilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

A.N.R.P. a atras atenţia că pentru garantarea aplicării eficiente a legii, s-a instituit un sistem specific de sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor care izvorăsc din aceasta. În aplicarea sancţiunilor, un rol esenţial îl vor avea prefecţii, ale căror noi prerogative sunt prezentate detaliat în lege. S-a transmis că dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului de legalitate de către prefect rămân aplicabile.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a mai explicat că noua lege nu a instituit un nou termen pentru depunerea cererilor de restituire a proprietăţilor, ea aplicându-se cererilor depuse, în termenele legale, la entităţile legal învestite. A.N.R.P. a subliniat faptul că entităţile învestite de lege au obligaţia de a informa titularii cererilor de restituire cu privire la înscrisurile pe care le apreciază ca fiind necesare pentru soluţionarea cererilor. În comunicarea către petenţi, autorităţile vor informa asupra termenului de depunere a documentaţiei solicitate (maxim 90 de zile), precum şi posibilităţii de a solicita prelungirea termenului, pentru o perioadă de 60 de zile, în situaţia în care fac dovada efectuării unor demersuri pentru completarea dosarului.

S-a arătat că dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi returnate comisiilor locale ca urmare a opţiunii autorilor sau moştenitorilor legali şi/sau testamentari ai acestora, opţiune care se poate manifesta într-o cerere depusă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar şi persoanele care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar procedura de returnare a dosarelor va fi descrisă în normele metodologice la prezenta lege.

În materia restituirii unor imobile afectate utilizării publice s-a subliniat că una din prevederile importante ale legii poate avea un impact semnificativ asupra unor domenii precum: învăţământ, sănătate, cultură. Art. 45. stabileşte în sarcina beneficiarilor retrocedării obligativitatea menţinerii afectaţiunii de interes public pe o perioadă de 10 ani în cazul imobilelor în care funcţionează în prezent şcoli, licee, sedii de universităţi, spitale, instituţii de cultură, care urmează a fi restituite.

Dispoziţiile art. 45 alin. (4) şi (5) din lege prevăd că la propunerea motivată a deţinătorilor actuali, Guvernul, prin hotărâre, stabileşte imobilele pentru care foştii proprietari sau, după caz, moştenitorii acestora au obligaţia de a menţine afectaţiunea de interes public. Cu privire la acest aspect, s-a atras atenţia asupra faptului că, în lipsa comunicării propunerilor motivate de către deţinătorii actuali ai imobilelor afectate unor activităţi de interes public, acestea vor fi retrocedate în natură fără obligativitatea menţinerii de către noul proprietar a destinaţiei de interes public.

Conducerea A.N.R.P. a solicitat prefecţilor să coordoneze la nivel judeţean procesul de centralizare a datelor cu privire la imobilele pentru care se doreşte aplicarea art. 45 şi să comunice rezultatul centralizării A.N.R.P., cu respectarea termenului legal. Autoritatea a înaintat prefecţilor şi trei modele pentru completarea documentelor privind imobilele pentru care urmează a se menţine afectaţiunea de interes public.

Conducerea Autorităţii a subliniat importanţa implicării prefecţilor în realizarea strategiei guvernamentale în materia finalizării procesului de restituire a proprietăţilor şi a opinat că este absolut necesar ca aceştia să controleze modul în care se aduc la îndeplinire măsurile stabilite prin Legea nr. 165/2013.

Spread the love


Scrieti un comentariu