Prisma » Economic » Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Începând cu 1 iulie 2013 a intrat în vigoare Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.

Prin intermediul acestuia, AMPOR a adus câteva clarificări pentru documentele ce trebuie depuse alături de proiectul de reabilitare termică şi a reuşit să răspundă la unele probleme ce pot apărea în situaţii excepţionale. Astfel sunt clarificate problemele survenite până acum în implementarea acestui DMI, în 9 puncte:

1. Avizul ISC şi Autorizaţia de construcţie

Proiectul de reabilitare termică poate fi depus şi însoţit doar de dovada solicitării avizului ISC sau a depunerii documentaţiei în vederea eliberării Autorizaţiei de Construire, cu condiţia ca în momentul vizitei la faţa locului aceste documente să fie verificate şi astfel completată cererea de finanţare cu copii ”conform cu originalul”.

2. Modificarea destinaţiei apartamentelor

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) este responsabilă cu urmărirea modificărilor privind destinaţia apartamentelor în timpul pregătirii proiectului şi în timpul implementării proiectului. În cazul în care modificarea va surveni în timpul pregătirii proiectului, UAT va urmări condiţiile de eligibilitate să fie respectate.

În schimb, în timpul implementării proiectului asociaţia de proprietari este obligată să declare modificarea destinaţiei apartamentelor şi UAT va notifica ADR şi AMPOR de schimbarea apărută.

În oricare din cele două etape se va revizui bugetul proiectului de către UAT.

3. Calculul venitului persoanelor fizice

Această măsură este destinată să ajute şi să clarifice situaţia persoanele fizice care au mai multe apartamente în proprietate în acelaşi bloc de locuinţe. Venitul mediu lunar net va fi calculat ca medie aritmetică a veniturilor nete lunare a tuturor membrilor familiei proprietarului, astfel pentru fiecare apartament deţinut venitul va fi identic.

4. Apartamentele în care au fost declarate doar sedii de firmă

Apartamentele în care au fost declarate, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, doar sedii sociale de firmă, în care proprietarii locuiesc iar firmele nu desfăşoară activităţi economice, nu se vor supune achitării integrale a cheltuielilor ce revin proprietarilor în vederea reabilitării termice a apartamentelor respective, ci proprietarii acestora vor plăti conform ratei de co-finanţare aferente acelui bloc.

5. Blocurile proiectate în intervalul 1950-1990 care au mansarde/şarpante construite fără autorizaţie

În acest caz există două soluţii:

  • Eliminarea intervenţiilor la mansarde/şarpante iar acele spaţii vor fi tratate după aceleaşi criterii ca spaţiile comerciale
  • Continuarea procesului de pregătire şi selecţie, cu condiţia intrării în legalitate a mansardelor/şarpantelor neautorizate, până cel târziu la data începerii lucrărilor de execuţie. Cheltuielile aferente intrării în legalitate vor fi suportate de proprietari şi nu se vor include în proiect (nici în categoria neeligibile).

6. Blocurile proiectate în intervalul 1950-1990 care au părţi dintr-o scară de bloc deja reabilitate

În cazul în care aceste lucrări au fost făcute cu autorizaţie şi respectă standardele de calitate, procesul de selecţie poate continua dacă au fost incluse cheltuieli complementare de reabilitare termică.

În cazul în care aceste lucrări au fost efectuate fără autorizaţie şi respectă standardele de calitate, procesul de evaluare poate continua cu condiţia a identificării costurilor aferente acelor lucrări şi includerea lor în proiectul propus spre finanţare.

7. Măsurile de informare şi publicitate în perioada de implementare

În cazul în care o cerere de finanţare cuprinde reabilitarea unui bloc sau a mai multor blocuri, iar valoarea contribuţiei publice (FEDR, buget de stat şi contribuţia UAT) depăşeşte 500.000 de euro, se va instala cel puţin un panou temporar la cel puţin una dintre locaţiile cu vizibilitatea cea mai mare (cu traficul cel mai mare).

8. Încadrarea cheltuielilor de audit la finalizarea proiectelor şi a cheltuielilor aferente revizuirii documentaţiilor tehnico-economice

Ambele cazurile sunt încadrate la cheltuieli eligibile şi pot fi incluse în bugetul proiectului depus spre finanţare.

9. Potenţialii solicitanţi de finanţare pe DMI 1.2, Axa 1, POR, care au debite pe alte contracte cu finanţare POR 2007-2013

În cazul în care solicitantul nu şi-a exprimat acordul cu privire la stingerea debitului însă face dovada achitării debitului sau sumele care urmează a fi rambursate pot acoperi valoarea acestuia va putea depune cereri de finanţare pe acest domeniu.

În cazul în care respectivul solicitant nu recunoaşte debitul stabilit de autoritatea de management pe un contract de finanţare nerambursabilă şi îl contestă în instanţă, obţinând o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în favoarea sa, va putea depune cereri de finanţare pe acest domeniu, cu anexarea hotărârii judecătoreşti la documentaţia depusă spre finanţare.

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale

Spread the love


Scrieti un comentariu