Prisma » Social » Comisia invită statele membre să îşi intensifice eforturile privind integrarea romilor

Comisia invită statele membre să îşi intensifice eforturile privind integrarea romilor

Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să îşi îndeplinească angajamentele în vederea asigurării egalităţii şi să îşi intensifice eforturile pentru o mai bună integrare economică şi socială a celor 10-12 milioane de romi din Europa. Acest apel este o continuare a raportului intermediar al Comisiei, publicat recent, care arată că statele membre trebuie să îşi îmbunătăţească procesul de punere în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor, prezentate în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. Noul raport este însoţit de o propunere de recomandare adresată statelor UE care le propune acestora, pe de o parte, măsuri specifice, inclusiv acţiuni pozitive, iar pe de altă parte, măsuri orizontale de politică, inclusiv acţiuni locale de îmbunătăţire a situaţiei populaţiei rome. Statele membre ar avea la dispoziţie doi ani pentru a pune în practică măsuri concrete, de natură să schimbe în mod real situaţia populaţiei de etnie romă.

Raport privind progresele înregistrate

În conformitate cu concluziile raportului intermediar privind romii, cu toate că multe state membre au înfiinţat mecanisme care vizează o mai bună coordonare a eforturilor pe care le depun pentru integrarea romilor şi pentru consolidarea dialogului cu autorităţile locale şi regionale, este necesar să fie aduse îmbunătăţiri în ceea ce priveşte implicarea organizaţiilor societăţii civile şi instituirea unor metode viabile de monitorizare şi evaluare pentru măsurarea rezultatelor. De asemenea, raportul constată că majoritatea statelor membre nu au alocat resurse suficiente din bugetele lor naţionale pentru implementarea strategiilor. În plus, autorităţile publice ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a combate discriminarea şi pentru a explica beneficiile sociale şi economice ale integrării romilor.

Recomandare

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului reprezintă primul instrument juridic al UE pentru incluziunea romilor. Propunerea ar recomanda statelor membre să adopte măsuri pozitive care să reducă decalajele dintre romi şi restul populaţiei. Recomandarea consolidează cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor convenite în 2011 de toate statele membre, prin stabilirea condiţiilor pentru o implicare efectivă a populaţiei de etnie romă din statele membre. Pe baza comunicărilor anterioare, recomandarea propusă se axează pe cele patru domenii în care liderii UE s-au angajat să îndeplinească obiectivele comune pentru integrarea romilor prevăzute de cadrul UE, şi anume: accesul la educaţie, ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale şi locuinţe. Pentru realizarea acţiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce nu numai fonduri ale UE, ci şi fonduri naţionale, din sectorul privat şi din sectorul terţiar destinate incluziunii romilor – un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea de anul trecut a strategiilor naţionale ale statelor membre.

Finanţare

Recomandarea propusă invită statele membre să aloce, din orice surse disponibile, fonduri suficiente pentru propriile strategii naţionale şi locale şi pentru planurile de acţiune privind incluziunea romilor. Acest lucru ar trebui să fie facilitat prin alocarea unei părţi adecvate din resursele politicii de coeziune a UE către investiţii în oameni prin intermediul Fondului social european şi prin alocarea a cel puţin 20 % din această sumă fiecărui stat membru pentru incluziune socială. Recomandarea propusă sugerează, de asemenea, că integrarea populaţiei de etnie romă este inclusă în acordurile de parteneriat ale statelor membre în cauză. Pentru a se asigura punerea în aplicare efectivă, ar trebui consolidate capacităţile autorităţilor locale şi ale organizaţiilor societăţii civile.

Etapele următoare

Pentru a intra în vigoare, propunerea de recomandare a Consiliului va trebui mai întâi să fie adoptată în unanimitate de statele membre în cadrul Consiliului şi să primească avizul Parlamentului European. Acest lucru va consolida angajamentele politice actuale asumate de statele membre. Statele membre ale UE au la dispoziţie doi ani pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a se conforma recomandării. Acestea vor trebui să informeze anual Comisia cu privire la modul în care au pus în aplicare recomandarea. În ceea ce o priveşte, Comisia va continua să evalueze, în propriile rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele înregistrate.

De asemenea, constatările vor reprezenta o contribuţie la procesul semestrului european de coordonare a politicilor economice. În exerciţiul din mai 2013, Comisia a propus recomandări specifice fiecărei ţări (RST) pentru cinci state membre în cadrul semestrului european cu privire la aspecte legate de romi (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia). Acest ciclu anual garantează că integrarea romilor rămâne în mod ferm şi constant pe agenda europeană.

Recomandările specifice fiecărei ţări se concentrează asupra celor mai mari impedimente structurale care afectează înregistrarea de progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 de reducere a sărăciei şi a excluziunii sociale, precum şi de promovare a educaţiei în statele membre. Prin urmare, acestea indică, de asemenea, priorităţile în materie de finanţare pentru perioada 2014-2020. Negocierile în desfăşurare cu statele membre privind utilizarea fondurilor UE ar trebui să asigure o alocare adecvată de fonduri pentru traducerea angajamentelor în acţiuni concrete.

Context

Integrarea romilor este în interesul statelor membre, în special al statelor în care populaţia de etnie romă este numeroasă. Romii reprezintă un procent important şi în creştere din populaţia de vârstă şcolară şi din forţa de muncă viitoare. În ţări precum Bulgaria şi România, o persoană din patru sau cinci care intră pentru prima dată pe piaţa muncii este de etnie romă. Pentru ca populaţia de etnie romă să îşi poată atinge potenţialul şi să participe în mod activ şi în condiţii de egalitate la viaţa societăţii, politicile de activare eficientă a forţei de muncă şi serviciile individualizate şi accesibile de sprijinire a persoanelor rome în căutarea unui loc de muncă sunt de o importanţă crucială.

În raportul din 2012, Comisia Europeană a făcut apel la statele membre ale UE să pună în aplicare propriile strategii naţionale menite să îmbunătăţească integrarea economică şi socială a romilor în Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, adoptat de Comisie la 5 aprilie 2011 şi aprobat de liderii UE în iunie 2011 (IP/11/789).

Pentru a se da un nou impuls eforturilor naţionale, au fost mobilizate fondurile structurale ale UE – Fondul social european (FSE) şi Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) -, precum şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), acestea reprezentând, alături de bugetele naţionale, o importantă pârghie financiară menită să asigure că strategiile naţionale de integrare a romilor se concretizează într-o reală incluziune socioeconomică a comunităţilor de romi. Dar, cu toate că cele trei fonduri furnizează, în total, 50 de miliarde EUR pe an, resursele alocate în beneficiul categoriilor defavorizate, inclusiv romii, nu sunt suficiente.

Comisia Europeană: IP/13/607, 26/06/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu