Prisma » Social » S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică şi socială a comunităţilor de romi. Recomandarea Consiliului a fost adoptată în unanimitate de miniştrii reuniţi în cadrul Consiliului la mai puţin de şase luni de la prezentarea propunerii de către Comisie. Prin adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi şi restul populaţiei.

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre conţine orientări specifice pentru a ajuta statele membre să îşi intensifice şi să îşi accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi şi restul populaţiei. Recomandarea consolidează Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre, stabilind condiţiile unei integrări efective a populaţiei de etnie romă din statele membre.

Bazându-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situaţia romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii în care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor în Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor: accesul la educaţie, la locuri de muncă, la servicii de sănătate şi la locuinţe. Pentru realizarea acţiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai fonduri ale UE, ci şi fonduri naţionale şi din sectorul terţiar – un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea sa de anul trecut a strategiilor naţionale ale statelor membre.

În plus, recomandarea oferă statelor membre orientări privind politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea implementării strategiilor la nivel local, asigurarea respectării normelor împotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investiţii sociale, asigurarea protecţiei copiilor şi femeilor de etnie romă şi identificarea de soluţii pentru reducerea sărăciei.

Etapele următoare

Deşi recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele membre ar trebui acum să pună în practică măsuri concrete pentru a îmbunătăţi situaţia populaţiei de etnie romă. Potrivit unui raport privind progresele înregistrate publicat de Comisie în luna iunie, statele membre trebuie să îmbunătăţească punerea în aplicare a strategiilor lor naţionale de integrare a romilor în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. În primăvara anului 2014, Comisia va elabora un nou raport referitor la progresele înregistrate de statele membre.

Deşi, oficial, nu este obligat să voteze în acest caz, Parlamentul European a sprijinit, la rândul său, Recomandarea Consiliului, în urma unui vot exprimat la 5 decembrie în cadrul Comisiei pentru libertăţi civile (LIBE). Comisia a adoptat un proiect de rezoluţie referitoare la progresele în materie de punere în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor, în care s-a subliniat rolul autorităţilor locale şi regionale în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor privind romii, precum şi importanţa alocării unor resurse financiare adecvate pentru politicile de integrare a romilor. Se preconizează ca rezoluţia să fie adoptată în plen de Parlamentul European la începutul anului 2014.

În ceea ce o priveşte, Comisia va continua să evalueze, în propriile rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele înregistrate. De asemenea, constatările vor reprezenta o contribuţie la procesul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. În exerciţiul din mai 2013, pe baza propunerii Comisiei, în cadrul semestrului european, Consiliul a adresat recomandări specifice cu privire la aspecte legate de romi unui număr de cinci state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia). În aceste recomandări specifice fiecărei ţări se solicita celor cinci state membre să asigure punerea în aplicare a strategiilor lor naţionale de integrare a romilor şi să integreze măsuri specifice referitoare la romi în politicile orizontale relevante. Ciclul anual al semestrului european garantează că integrarea romilor rămâne în mod ferm şi constant pe agenda UE.

Pentru a obţine rezultate tangibile şi durabile pe teren, începând din 2014, ar trebui asigurate alocările bugetare din resurse naţionale şi europene. Fondurile structurale ale UE, în special Fondul social european, vor rămâne o pârghie financiară importantă pentru sprijinirea integrării romilor. Pentru perioada financiară următoare, Comisia a propus ca integrarea comunităţilor marginalizate, printre care se numără şi romii, să devină o prioritate specifică de investiţii. În acest context, au fost propuse condiţii ex ante specifice pentru a garanta că sprijinul UE este inclus într-o strategie cuprinzătoare de integrare a romilor. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor financiare corespunzătoare, statele membre trebuie să aloce integrării sociale cel puţin 20 % din creditele care le sunt alocate din Fondul social european.

Context

Integrarea romilor nu este doar o obligaţie morală, ci este şi în interesul statelor membre, în special al statelor în care minoritatea de etnie romă este numeroasă. Romii reprezintă o parte tot mai importantă şi mai mare din populaţia de vârstă şcolară şi din forţa de muncă viitoare. Politicile eficiente de activare a forţei de muncă şi serviciile de sprijin individualizate şi accesibile pentru romii care caută un loc de muncă sunt esenţiale pentru a permite populaţiei de etnie romă să îşi valorifice capitalul uman şi să participe activ la viaţa economică şi socială.

În raportul din 2013, Comisia Europeană a făcut apel la statele membre ale UE să pună în aplicare propriile strategii naţionale menite să îmbunătăţească integrarea economică şi socială a romilor în Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, adoptat de Comisie la 5 aprilie 2011 şi aprobat de liderii UE în iunie 2011.

Statele membre pot utiliza fondurile structurale ale UE pentru a finanţa proiecte de integrare socială, inclusiv pentru a îmbunătăţi integrarea romilor în domenii precum educaţia, ocuparea forţei de muncă, locuinţele şi sănătatea. În perioada 2007-2013, suma globală pusă la dispoziţie pentru proiecte de integrare socială a fost de circa 26,5 miliarde EUR. Statele membre sunt responsabile de gestionarea acestor fonduri, inclusiv de selectarea proiectelor specifice. O mare parte din fonduri sunt alocate proiectelor care vizează toate grupurile excluse din punct de vedere social, nefiind rezervate neapărat pentru comunităţile de romi. Pentru a asigura realizarea unor proiecte mai eficace şi mai bine orientate, Comisia a solicitat statelor membre să înfiinţeze puncte de contact naţionale care să ajute la planificarea utilizării fondurilor destinate romilor în statele membre, implicând şi autorităţile locale şi regionale.

Comisia Europeană – IP/13/1226, 09/12/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu