Prisma » Legislativ » Ordinea de zi a Şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 27 ianuarie 2015

Ordinea de zi a Şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 27 ianuarie 2015

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local pentru trimestrul IV 2014. (aprobat)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe”. (aprobat)
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” de sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”. (aprobat)
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2015-31.03.2015, debitele principale restante, chirii, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold. (aprobat)
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 de asociaţia Caritativă „Sfântul Vicenţiu de Paul” Reşiţa-Graz. (retras)
 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Regulamentului aplicabil schimbului de locuinţe aflate în proprietatea Statului Român/Municipiul Reşiţa, în administrarea Consiliului local al municipiului Reşiţa. (aprobat)
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a unui loc de veci situat în parcela C, poz. 522-1982 din Cimitirul nr.8, strada Făgăraşului, Reşiţa şi atribuirea în proprietate, fără plată domnului Voinov Milan. (retras)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, şi concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13 mp, identificat în CF nr. 1750 Reşiţa Română, nr. top R207/29/1/1/f, situat în Reşiţa, str. Păcii nr. 2 sc. 2, în vederea extinderii construcţiei existente, către d-na Vîşcu Loredana Ileana. (aprobat)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului jucătorului Văcărescu Bogdan de la Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa la TSV UNKEN – echipă de liga VI – din Austria. (aprobat)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa şi Instituţia Publică „Clubul Sportiv Municipal Şcolar” Reşiţa. (aprobat)
 12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa. (aprobat)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din municipiul Reşiţa. (aprobat)
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Ocolului Silvic Reşiţa, asupra terenului în suprafaţă de 632 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa pe care sunt edificate construcţiile C1,C2 şi C3 – Cantonul Silvic Valea Domanului situat în Reşiţa, Valea Domanului nr. 28, precum şi aprobarea dezlipirii/dezmembrării acestuia. (aprobat)
 15. Informarea Serviciului Public – Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Mun. Reşiţa privind cererea SC ECO BAU PARC SRL prin care solicită instanţei de judecată ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună obligarea concedentului la respectarea clauzelor contractuale inserate în contractul de concesiune nr. 14261/17.11.2011, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 650/14.01.2015.
 16. Informarea privind întâlnirea din data de 20.01.2015 cu liderii grupuriilor politice referitor la problema Funicularului de calcar şi cea a contractelor referitoare la ridicarea maşinilor şi administrarea parcărilor publice cu plată.

Proiecte de hotărâri introduse pe ordinea de zi în regim de urgenţă:

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. (aprobat)
 2. Proiect de hotărâre privind functionarea pe sursa E a Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. (aprobat)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, şi concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 258 mp, identificat în CF nr. 33728 Municipiu Reşiţa, nr. top R200/3/52/f/5, situat în Reşiţa, str. Cerna FN, în vederea extinderii construcţiei existente, către SC CLR-DENIS MONTAJ SRL. (aprobat)
 4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr 172/26.06.2007, privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea in domeniul privat al Municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 381 mp teren, bd. Republicii colţ cu aleea Narcisei nr. 3-5, in vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea unui sediu administrativ şi agenţie de turism. (aprobat)
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiilor nr. 7 şi 16 din Anexa la H.C.L nr. 327/25.11.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Reşiţa şi la Clubul Şcolar Municipal Reşiţa. (aprobat)
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L nr.215/29.07.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a unor spaţii din imobilul „Casa Şcoală nr. 1 din Moniom” şi darea în folosmţa gratuita 0ficiului Parohlal Moniom. (aprobat)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul urban pentru 40 sportivi (copii şi adulţi) din cadrul centrului de copii şi juniori CSMS Reşiţa. (aprobat)
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 144/17.09.2012 privind constitu-irea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locu-inţă, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 alin. (1) şi art. 2 din HCL nr. 236/11.08.2014 privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitaţie publică/fără licitaţie publică a imobilelor proprietatea Municipiului Reşiţa şi pentru cumpărarea de imobile de către Municipiul Reşiţa, constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de funcţionare. (aprobat)
 10. Hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Consiliului Local Reşiţa. (aprobat)


Scrieti un comentariu