Prisma » Legislativ » Protecţia secretelor comerciale

Protecţia secretelor comerciale

European Copyright

Consiliul a adoptat directiva de stabilire a normelor pentru protecţia secretelor comerciale şi a informaţiilor confidenţiale aparţinând întreprinderilor din UE.

Decizia este urmarea unui acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European la 15 decembrie 2015.

Directiva, care stabileşte măsuri comune de combatere a dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale a secretelor comerciale, urmăreşte să asigure buna funcţionare a pieţei interne.

Acesta este, de asemenea, destinată să aibă un efect descurajant, de combatere a divulgării ilegale a secretelor comerciale, fără a submina drepturile şi libertăţile fundamentale sau interesul public, cum ar fi siguranţa publică, protecţia consumatorilor, sănătatea publică, protecţia mediului şi mobilitatea lucrătorilor.

Protecţia anchetelor jurnalistice

Deşi directiva prevede măsuri de prevenire a divulgării de informaţii pentru a proteja confidenţialitatea secretelor comerciale, noile măsuri garantează pe deplin faptul că jurnalismul de anchetă poate fi exercitat fără limitări noi, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia surselor jurnalistice.

Directiva este în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, care protejează libertatea şi pluralismul în mass-media.

Mobilitatea lucrătorilor

Directiva nu va impune lucrătorilor restricţii în contractele de muncă, în cazul în care se va aplica în continuare legislaţia naţională.

Prin urmare, nu va exista nicio limitare a utilizării de către lucrători a experienţei şi competenţelor dobândite în mod onest ca urmare a desfăşurării normale a activităţii lor profesionale.

În plus, autonomia partenerilor sociali şi drepturile acestora de a încheia acorduri colective nu vor fi afectate de punerea în aplicare a noilor condiţii.

Denunţători

Persoanele care acţionează cu bună-credinţă, dezvăluind secrete comerciale în scopul protejării interesului public general, cunoscute sub numele de „denunţători”, vor beneficia de o protecţie adecvată. Va fi la latitudinea autorităţilor judiciare naţionale competente să decidă dacă divulgarea unui secret comercial era necesară pentru a denunţa o abatere, o faptă reprobabilă sau o activitate ilegală.

Compensaţii pentru deţinătorii de secrete comerciale

În conformitate cu noul cadru juridic, statele membre ale UE vor fi obligate să prevadă măsurile, procedurile şi măsurile reparatorii necesare pentru a asigura disponibilitatea unor reparaţii în faţa instanţelor civile împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale a secretelor comerciale.

Acestea vor trebui să fie echitabile, eficiente şi disuasive. Să nu presupună o complexitate sau costuri inutile şi nici termene nerezonabile sau întârzieri nejustificate. Termenul de prescripţie pentru revendicări nu va depăşi şase ani.

Deţinătorii de secrete comerciale vor avea dreptul de a solicita măsuri reparatorii în caz de daune în urma cazurilor de însuşire ilegală de documente, obiecte, materiale, substanţe sau fişiere electronice care conţin secretul comercial sau din care poate fi dedus secretului comercial.

În cazul în care este necesar, confidenţialitatea secretelor comerciale va fi, de asemenea, menţinută pe parcursul şi după încheierea procedurilor judiciare.

Etapele următoarele

După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la intrarea în vigoare a acesteia, statele membre vor dispune de o perioadă de maximum doi ani pentru a integra noile dispoziţii în dreptul intern.

Context

Întreprinderile investesc în achiziţionarea, dezvoltarea şi aplicarea de know-how şi de informaţii. Această investiţie în capital intelectual are un impact asupra competitivităţii acestora şi asupra performanţei în materie de inovare pe piaţă şi, în consecinţă, asupra beneficiilor acestora şi a motivaţiei pentru continuarea inovării.

Acest know-how valoros şi informaţiile comerciale care sunt destinate să rămână confidenţiale sunt cunoscute sub denumirea de secrete comerciale.

Secretele comerciale vizează o gamă largă de informaţii care depăşesc cadrul cunoştinţelor tehnologice şi înglobează date comerciale, cum ar fi informaţii privind clienţii şi furnizorii, planuri de afaceri sau studii şi strategii de piaţă.

Secretele comerciale au un rol important în protejarea schimbului de cunoştinţe între întreprinderi, în special IMM-uri, şi instituţii de cercetare în cadrul pieţei interne, în contextul cercetării, dezvoltării şi inovării.

În prezent, există o mare varietate de sisteme şi definiţii în statele membre în ceea ce priveşte tratamentul şi protecţia secretelor comerciale. Noul instrument va aduce claritate juridică şi condiţii echitabile de concurenţă pentru toate întreprinderile europene. De asemenea, el va contribui la creşterea interesului acestora faţă de dezvoltarea activităţilor de cercetare şi inovare.

Comisia a înaintat proiectul sus-menţionat în noiembrie 2013, iar Parlamentul European a votat la 14 aprilie 2016.

Consiliul UE, 27.05.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu