Prisma » Justiţie » Documentele din arhiva SIPA

Documentele din arhiva SIPA

Documentele din arhiva SIPA vor fi inventariate, declasificate sau trecute la un alt nivel de clasificare sau de secretizare, după care vor fi predate instituţiilor abilitate.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituţiilor cu competenţe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfăşura pe o perioadă de maxim 3 ani, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.

Prin decizia de declasificare a documentelor menţionate în anexa actului normativ aprobat – procesul-verbal încheiat în data de 14 aprilie 2008 la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi două rapoarte privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2418/C din 24 septembrie 2007 – se va asigura accesul unei categorii mai largi de cetăţeni la documentele respective, cu respectarea condiţiilor legale specifice fiecărei categorii de informaţii.

Informaţiile astfel desecretizate pot fi comunicate, în condiţiile legii, oricărei entităţi fizice sau juridice, la cererea acestora. Actul normativ vizează, de asemenea, declasificarea a trei documente emise de Ministerul Justiţiei în anul 2008.

De menţionat că până la finalizarea inventarierii arhivei fostei DGPA, documentele cuprinse în această arhivă nu pot fi puse la dispoziţie niciunei persoane fizice sau juridice cu excepţia celor abilitate, potrivit legii, să îndeplinească atribuţii cu privire la documentele acestei arhive. Dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea motivată a organelor judiciare române sau străine, Comisia va putea furniza informaţii din documentele cuprinse în arhiva fostei DGPA.

Comisia va fi alcătuită din 5 membri, numiţi prin ordin al ministrului Justiţiei – doi din cadrul Ministerului Justiţiei, doi propuşi de către Secretariatul General al Guvernului şi unul din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

După declasificarea, respectiv trecerea, acolo unde va fi cazul, la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a tuturor documentelor din arhiva DGPA, comisia se va reîntruni pentru a preda documentele. Dosarele de personal ale foştilor angajaţi al DGPA identificate în arhivă se vor preda, în baza unor procese-verbale de predare-primire, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar documentele identificate ca având valoare istorică vor fi predate către Arhivele Naţionale. Persoanele care vor dori să consulte partea din dosar referitoare la viaţa lor privată vor avea acces la documentele respective în baza unei solicitări scrise, dar numai după finalizarea procesului de inventariere a arhivei şi nu mai târziu de cinci luni de la data începerii activităţii comisiei.

Semestrial, comisia va întocmi un raport de activitate, a cărui sinteză va fi făcută publică prin afişarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, după aprobarea de către ministrul Justiţiei. La încheierea activităţii, comisia va întocmi un raport de activitate care va fi supus aprobării Guvernului şi apoi va fi făcut public.

Declasificarea informaţiilor care fac obiectul prezentei hotărâri de guvern este necesară atât soluţionării unor eventuale cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, cât şi pentru respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât prin declasificarea acestora nu se aduc prejudicii securităţii naţionale, apărării ţării, ordinii publice, intereselor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate.

Spread the love


Scrieti un comentariu