Prisma » Mediu » Fondul forestier proprietate a statului şi privată în judeţul Caraş-Severin

Fondul forestier proprietate a statului şi privată în judeţul Caraş-Severin

Padure - foto Catalin Gavrila

Statistică efectuată comparativ privind împăduririle şi furtul de material lemnos

1. Introducere

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi are ca scop principal administrarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum şi atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009.

Direcţia Silvică Caraş-Severin este una dintre cele 41 de unităţi din structura Regiei Naţionale pădurilor – Romsilva şi are în administrare prin cele 17 ocoale silvice, o suprafaţa totală de 348,2 mii hectare după cum urmează:

 • 24,4 mii hectare (38% din suprafaţa judeţului) de fond forestier proprietate publică a statului;
 • 23,8 mii hectare (3% din suprafaţa judeţului) de fond forestier proprietate a altor deţinători (u.a.t-uri, persoane fizice şi juridice).

Aproximativ 98% din suprafaţa fondului forestier administrat de direcţia silvică este reprezentată de păduri, diferenţa de suprafaţă o reprezintă drumurile auto forestiere, terenurile pentru cultura şi administrarea silvică şi alte terenuri.

Din totalul de 324,4 mii hectare de fond forestier aflat în administrarea direcţiei silvice, 118 mii hectare (36% din suprafaţa totală de fond forestier) reprezintă întinderea celor 4 parcuri naţionale şi naturale situate în judeţul nostru. Din această suprafaţă 38 mii hectare reprezintă zone de non-intervenţie (conservare speciala sau strictă), în care nu se execută nici un fel de lucrări silvice, restul suprafeţei fiind în zonele unde pot fi executate anumite tipuri de lucrări silvice (O.u.G. 57/2007, art. 22).

Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasi-virgine include pentru judeţul Caraş-Severin o suprafaţă totală de 6.614 hectare din care: 425 hectare păduri virgine, respectiv 5.751 hectare păduri cvasi-virgine.

De asemenea, există studii depuse pentru completarea catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasi-virgine cu noi suprafeţe care însumează 8.950 hectare.

Administrarea fondului forestier se realizează prin amenajamente silvice, care sunt studii de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, care se elaborează de institute de proiectare atestate, fiind aprobate prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor având valabilitatea de 10 ani.

Direcţia Silvică Caraş-Severin, a urmat etapele procesului de certificare a managementului forestier, conform standardului FSC, obţinându-se certificatul seria SA-FM/COC-006296, valabil 5 ani de zile până la data de 22.05.2018.

Garda Forestieră Caraş-Severin, subunitate integral bugetară fără personalitate juridică aparţine de Garda Forestieră Timişoara, aflată în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor. Garda Forestieră îşi desfăşoară activitatea cu 15 inspectori din care 3 cu activitate de implementare şi 12 cu activitate de control în aplicarea regimului silvic.

Suprafaţa totală a pădurilor în judeţul Caraş-Severin este 426,9 mii hectare ceea ce înseamnă 49% din suprafaţa judeţului, faţă de media pe ţară care este de 26% şi faţă de media europeană de 32%.

Structura proprietăţii fondului forestier din judeţul Caraş-Severin se prezintă astfel: 342,1 mii hectare sunt fond forestier proprietate publică a statului român administrat de Direcţia Silvică Caraş-Severin şi de I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” O.S.E. Caransebeş, 58,6 mii hectare sunt proprietate a unităţilor administrative teritoriale şi 26,2 mii hectare proprietate a persoanelor fizice şi juridice.

2. Recoltarea masei lemnoase, la 30.09.2018 – fondul forestier proprietate publică a statului

Posibilitatea anuală este volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure pe perioada unui an de zile, iar la nivelul Direcţiei Silvice Caraş-Severin pentru anul 2018 programul total de recoltare a masei lemnoase este de 786 mii mc.

Modalităţile de recoltare a masei lemnoase sunt următoarele:

 • vânzare pe picior către agenţi economici – 572 mii mc;
 • recoltare prin prestări de servicii – 154 mii mc;
 • recoltare în regie proprie – 60 mii mc;

Volumul total de masă lemnoasă exploatată până la 30.09.2018 este de 390 mii mc, din care 316 mii mc a fost exploatat pe baza contractelor de masă lemnoasă pe picior, diferenţa de 74 mii mc în regie proprie şi prin contracte de prestări servicii.

Pentru asigurarea populaţiei din judeţ cu lemn pentru încălzirea locuinţelor în anul 2018, Direcţia Silvică Caraş-Severin a încheiat 67 de parteneriate cu primările din judeţ, acoperind 274 din comunităţile locale, angajându-ne ca până la finele anului să punem la dispoziţie pentru cumpărare un volum de 64 mii mc. Până la data de 30 septembrie direcţia silvică a oferit în baza acestor parteneriate un volum de 40 mii mc, populaţia cumpărând o cantitate de 18,8 mii mc.

3. Administrarea fondului forestier a altor deţinători (u.a.t.-ri, persoane juridice şi fizice) de către direcţia silvică pe bază de contracte

În urma aplicării legilor fondului funciar până în prezent s-au retrocedat u.a.t-urilor, persoanelor juridice şi fizice suprafaţa totală de 45.821 hectare, din care 13.607 hectare persoanelor fizice şi 32.214 hectare u.a.t-urilor şi persoanelor juridice.

Până în prezent proprietarii de fond forestier au încheiat cu direcţia silvică un număr de 301 de contracte de administrare sau de servicii silvice pentru suprafaţa totală de 23.848 hectare din care: 245 de contracte cu persoane fizice pentru suprafaţa de 761 hectare, respectiv 56 de contracte cu u.a.t.-uri şi persoane juridice pentru suprafaţa de 23.087 hectare.

Asigurarea administrării sau a serviciilor silvice reprezintă ansamblul de activităţi cu caracter tehnic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării pazei şi supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirii anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea regimului silvic.

În baza contractelor încheiate au fost prestate următoarele servicii silvice:

Servicii punere în valoare (marcare) material lemnos – total – 30.500 mc, eliberare avize însoţire material lemnos – 9.761 mc:

 • fond forestier persoane fizice – 2.200 mc, din care 171 mc exploataţi;
 • fond forestier u.a.t. – 28.300 mc, din care 9.590 mc exploataţi ;

Conform H.G. nr. 864/2016 – decontarea costurilor pentru asigurarea serviciului de pază a fondului forestier, în cazul proprietăţilor forestiere cu suprafaţa mai mică sau egală cu 30 hectare, se face de la bugetul de stat.

O altă categorie de servicii este reprezentată de contractele de prestaţii silvice pentru terenurile împădurite din afara fondului forestier (arabile sau fâneţe), încheiate cu persoanele fizice. Pentru această categorie de vegetaţie forestieră am pus în valoare 5.841 mc, din care 2.223 mc au fost exploataţi şi transportaţi la beneficiari.

4. Asigurarea pazei fondului forestier administrat de direcţia silvică în anul 2018

Asigurarea pazei fondului forestier se realizează de către personalul silvic prin patrule individuale sau în colaborare cu poliţia, jandarmeria şi garda forestieră.

Rezultatul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea tăierilor şi sustragerilor de material lemnos, în fondul forestier aflat în administrarea direcţiei silvice, este următorul:

 • total acţiuni de patrulare – 1.186;
 • infracţiuni silvice constatate – 8;
 • plângeri la poliţie cazuri tăieri ilegale raportate conf. art.51 (21) din Legea 46/2008 – 35;
 • contravenţii silvice constatate – 40;
 • amenzi aplicate – 60.500 lei;
 • material lemnos confiscat – 17 mc.

În conformitate cu regulamentul de pază a pădurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/2009, pentru fiecare canton silvic se execută anul două controale de fond. Cu ocazia celor 870 de controale de fond şi cele 75 de controale parţiale executate în fondul forestier aflat în administrarea noastră (stat şi alţi deţinători) în cantoanele silvice au fost constatate tăieri ilegale de arbori din fondul forestier cu volumul total de 1.731 mc (1.261 mc – fond forestier de stat, 470 mc alţi deţinători), din care:

 • infracţiuni silvice – 606 mc;
 • contravenţii silvice – 33 mc;
 • nejustificat de personalul silvic – 1.092 mc.

Valoarea prejudiciilor din tăieri ilegale de arbori este de 666.026 lei, din care:

 • infracţiuni silvice – 366.132 lei;
 • contravenţii silvice – 11.645 lei;
 • nejustificat de personalul silvic – 288.249 lei.

Valoarea prejudiciilor/ha de pădure cauzate de tăierile ilegale este de 1,89 lei/ha.

Volumul total de tăieri ilegale raportat la suprafaţa totala a fondului forestier aflată în administrare este de 5 mc / 1.000 de hectare (0,005 mc/ha).

De menţionat că volumul total tăiat ilegal este repartizat pe toată suprafaţa aflată în administrare (348,4 mii hectare) şi nu pe suprafeţe grupate.

5. Acţiuni desfăşurate pe linia asigurării pazei fondului forestier, efectuate de Garda Forestieră în anul 2018

Rezultatul acţiunilor desfăşurate de Garda Forestieră pentru prevenirea şi combaterea tăierilor şi sustragerilor de material lemnos, este următorul:

 • total acţiuni de patrulare – 620;
 • infracţiuni silvice constatate – 17, cu un volum de 3.051 mc şi o valoare de 1.264.770 lei;
 • contravenţii silvice constatate – 3, cu un volum de 2 mc şi o valoare de 1.398 lei;
 • material lemnos confiscat – 4 mc;
 • control depozite şi instalaţii de debitat – 34 contravenţii, cu un volum confiscat de 191 mc;
 • controale în parchete de exploatare – 73, cu o valoare a amenzilor de 108.800 lei.

6. Activitatea privind regenerarea pădurilor

Regenerarea pădurilor este un proces important în viaţa unei păduri şi presupune înlocuirea arborilor care se exploatează cu un arboret tânăr şi se poate asigura pe cale naturală (din sămânţă) şi artificială (prin plantaţii).

Din totalul lucrărilor prevăzute de amenajamentele silvice tăierile care promovează regenerarea naturală sunt în proporţie de 96% , diferenţa fiind tăieri care propun regenerări artificiale.

Tăierile de regenerare prezentate mai sus au ca scop principal înlocuirea arboretului matern care a ajuns la vârsta exploatabilităţii şi nu işi mai îndeplineşte la maximum funcţia ecologică şi nici pe cea economică cu unul nou. Înlocuirea se realizează prin eliminarea treptată a arboretului matern într-o perioadă de 20-30 ani. Tăierile sunt corelate cu anii în care apare fructificaţia la speciile principale de arbori astfel încât să se asigure regenerarea naturală la sfârşitul aplicării intervenţiei pe cel puţin 70% din suprafaţa parcursă cu tăieri.

În tot acest timp se execută lucrări de ajutorare a regenerării naturale pentru a asigura reuşita acesteia pe cel puţin 70% din suprafaţă. După finalizarea tăierilor urmează să se împădurească diferenţa neregenerată natural de maximum 30% până la trecerea a cel mult 2 sezoane de vegetaţie (maxim 2 ani).

Există şi situaţii în care este nevoie să se împădurească poieni sau goluri, dar acestea nu apar în urma tăierilor ilegale de arbori. Golurile apar de obicei în urma unor fenomene extraordinare cum sunt doborâturile de vânt ale arboretelor sau incendiile forestiere.

Nu s-au înregistrat tăieri ilegale concentrate astfel încât să creeze un gol care să necesite a fi împădurit.

Din punct de vedere tehnic toate suprafeţele care trebuie împădurite (ca urmare a executării lucrărilor de exploatare sau din alte motive) formează „clasa de regenerare”. În anul 2018 direcţia silvică a regenerat suprafeţele din “clasa de regenerare” după cum urmează:

 • 575 hectare de regenerări naturale;
 • 168 hectare de regenerări artificiale;
 • 86 hectare de completări ale regenerărilor artificiale;
 • 5 hectare refaceri după calamităţi.

Pentru acţiunile de regenerări artificiale şi completarea regenerărilor artificiale s-au utilizat 800.000 de puieţi de diferite specii forestiere, majoritatea dintre aceştia fiind produşi în pepinierele proprii.

Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor şi a îngrijirii arboretelor tinere sunt asigurate din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut de art. 33 din Legea 46/2008 – Codul Silvic.

În concluzie se poate afirma că direcţia silvică a luat toate măsurile care sunt impuse de legislaţie şi normele tehnice în vigoare în aşa fel încât să nu existe suprafeţe neregenerate.

D.S. Caraş-Severin, Director Daniel Poliţă
G.F.J. Caraş-Severin, Coordonator Marişescu Ilie

Spread the love


Scrieti un comentariu