Prisma » Social » Venitul minim garantat

Venitul minim garantat

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială se modifică Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2011 şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare.

OUG nr. 124/2011 a reglementat ca principale aspecte următoarele:

  1. Raportarea beneficiilor de asistenţă socială (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, venitul minim garantat şi indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul lunar) la indicatorul social de referinţă şi aplicarea unui indice social de inserţie.
  2. Introducerea ca şi condiţie de menţinere a drepturilor, plata taxelor şi impozitelor locale către bugetele locale de către persoanele care sunt îndreptăţite la beneficii sociale (în vederea implementării prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea asistenţei sociale)

În cadrul dezbaterilor parlamentare au fost propuse amendamente cu care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a fost de acord.

Amendamentele vizează ca aspecte prioritare:

  • Flexibilizarea condiţiei de achitare a impozitelor şi taxelor locale. Astfel, verificarea se va face doar în cazul familiilor şi persoanelor singure care au dreptul stabilit de cel puţin 6 luni şi vor fi excluse de la această verificare familiile monoparentale. De asemenea, se reglementează o perioadă de graţie de 60 zile în care se pot plăti aceste datorii către bugetele locale, timp în care beneficiarul îşi va primi dreptul;
  • Stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, cu menţinerea limitelor maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi 3400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
  • Acordarea stimulentului de inserţie şi pentru persoanele care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
  • Eliminarea limitării la 3 naşteri a situaţiilor pentru care se acordă concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor pentru toate situaţiile care conduc la acordarea acestui drept;
  • Acordarea sumei suplimentare de 600 lei, pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu şi indemnizaţie în baza OUG nr.148/2005 şi naşte/adoptă/ia in plasament sau tutelă un copil, în baza OUG nr.111/2010. Această reglementare va asigura aplicarea unitară a Deciziei Curţii Constituţionale nr.495/2012 şi va avea efecte doar pentru situaţiile aflate în plată sau pentru cele care se vor produce după adoptarea legii.

Suma prevazută în bugetul de stat pentru anul în curs este de 11 milioane lei şi 67 milioane lei pentru anul 2013.

Totalul beneficiarilor aflaţi în plată în prezent este de 153.090.

Din numarul total de beneficiari ai indemnizatiei pentru creşterea copilului, 20,52% sunt cu venituri de peste 1500 lei, 33,12% sunt cu venituri între 600 şi 1500 lei, restul de 46,36% fiind fara venituri, respectiv persoane care au perioada de 12 luni constituita din perioade asimilate (eleve, studente, persoane aflate în şomaj, persoane care îşi însoţesc soţul/soţia în misiune permanentă în străinătate etc.)

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Spread the love


Scrieti un comentariu