Prisma » Legislativ » Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 28 ianuarie 2014

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din data de 28 ianuarie 2014

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2013. (aprobat)
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/2013 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2014. (aprobat)
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de control şi analiză a modului de îndeplinire a hotărârilor consiliului local. (aprobat)
 4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 69/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza Municipiului Reşiţa. (aprobat)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul urban copiilor şi persoanelor vârstnice care frecventează Centrul de Zi „Maria”, Centrul de Zi „ABC” şi Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice aflate în subordinea Servi-ciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”. (aprobat)
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2014 – 31.03.2014, debitele principale restante, chirii, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold. (aprobat)
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa, str. Paul lorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 de Asociaţia Caritativă „Sfântul Vicenţiu de Paul” Reşiţa – Graz. (aprobat)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate de S.C. Pieţe Reşiţa SRL, în insolvenţă, în anul 2014. (aprobat)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” de sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire.” (aprobat)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Reşiţa. (aprobat)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Reşiţa. (aprobat)
 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea cu titlu de donaţie a 31 tablouri pentru Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” – Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice”. (aprobat)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în vederea schimbării destinaţiei spaţiului internat şcolar situat administrativ în Reşiţa, B-dul Al. I. Cuza, nr. 39, Cămin 2, etaj II din incinta Colegiului Tehnic Reşiţa în spaţiu internat şcolar cu activităţi adiacente în sprijinul educaţiei elevilor. (aprobat)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparţinând Serviciului Public -„Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”. (aprobat)
 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului „Bretea str. Timişorii” din Municipiul Reşiţa, construită în baza Autorizaţiei nr. 146/10.09.2013, de către Serviciul Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” în proprietatea publică a Municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Do-meniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”. (aprobat)
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 5 lit. E, teza finală şi pct. 8, paragraful 7 la Caietul de sarcini din Anexa la HCL nr. 221 din 27 august 2013 privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială – Valea Ţerovei, Grădina Zoologică „Ion Crişan” şi Cinematograf „Dacia” şi aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice. (aprobat)
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului proprietate privată „Moara lui Mustăcilă (cu roată verticală)” compus din construcţii C1 – anexă Moară 79 mp şi C2 – locuinţă – 35 mp + teren aferent în suprafaţă de 1766 mp înscris în C.F. nr. 37461, nr. cad. 37461 situat administrativ în Reşiţa, zona Moniom şi care nu se mai află în exploatare. (aprobat)
 19. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reşiţa şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa şi concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 4 mp identificat în C.F. nr. 15481 UAT Reşiţa, nr. top. G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/ b/a/2/1/b/e/2/b/2/1/a/2/1/b, nr. cad. 5843 în vederea extinderii construcţiei existente cu un balcon, situat în Reşiţa, Al. Narcisei, nr. 4, se. 3, ap. 3, parter, către RAŢ EMIL. (aprobat)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 751 mp din suprafaţa identificată în C.F. nr. 7 Câlnic nr. top 285/b/2/a/2…/b/1/a/1/a/1/b/1/2/ 2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 pentru realizarea unui drum de acces, situat în municipiul Reşiţa, zona Spital Judeţean – stadion Gloria. 3. (aprobat)
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Reşiţa în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a spaţiului construit în suprafaţă de 265 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 276 mp, din suprafaţa identificată conform CF nr. 40590 Reşiţa, nr. cadastral C1, top R200/3/52/i/13, a PT nr. 2M2, situat în Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 71-73, precum şi vânzarea spaţiului construit şi a terenului aferent prin licitaţie publică. (aprobat)
 22. Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Marchiş Gheorghe şi numirea domnului/doamnei Boru Mihai în calitate de administrator unic la S.C. Saltrans Vest S.R.L. (aprobat)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa pe anul 2014. (aprobat)
 24. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea unor investiţii. (aprobat)
 25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public „Biblioteca Municipală Reşiţa”, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării şi modificării Caietului de sarcini al activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din municipiul Reşiţa. (aprobat)
 27. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru înfiinţarea Consorţiului Şcolar -EDUCATIVA 2013+. (aprobat)
 28. Proiect de hotărâre privind completarea art. 9 teza 9 din H.C.L. nr. 80/27 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
 29. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi verificare a situaţiilor de lucrări efectuate în vederea derulării proiectului „Centru de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam Reşiţa”, în baza acordului de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 233/2006 cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa, de sub autoritatea Consiliului Local”. (aprobat)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa. (aprobat)
 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Reşiţa în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. (retras)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula-mentului pentru eliberarea abonamentului/contractului pentru închirierea terenurilor din Municipiul Reşiţa pe care se desfăşoară comerţ stradal ambulant. (aprobat)
 34. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reşiţa şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa şi concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 147 mp identificată în C.F. nr. 32974 Reşiţa, nr. top. G100/m/5/1, nr. cad. 4445 în vede-rea extinderii construcţiei existente prin acoperire teren de fotbal, situat în Reşiţa, str. Almăjului – Parcul Side-rurgistului, către SC MUNTI SPEDITION SRL. (aprobat)
 35. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2014 de ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi pentru cazurile sociale deosebite. (aprobat)
 36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 15 din Capitolul III al Anexei la HCL nr. 158/25.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Reşiţa. (aprobat)
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiei selecţionate în vederea acordării unei subvenţii de la bugetul local pentru anul 2014, precum şi aprobarea nivelului subvenţiei care se acordă asociaţiei selecţionate. (aprobat)

 38. Plângere prealabilă formulată de Municipiul Caransebeş, Consiliul Local al municipiului Caransebeş şi Primarul municipiului Caransebeş, prin reprezentant legal Ion Marcel Vela, împotriva H.C.L nr. 289/29.10.2013, H.C.L. nr. 288/29.10.2013 şi H.C.L. 261/22.10.2013, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 39/06.01.2014. (respinsă)
 39. Adresa nr. 162526/26.11.2013 a Ministerului Economiei – Cabinet Secretar de Stat privind situaţia S.C. „Arsenal Reşiţa” SA, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 23427/2013.
 40. Informarea nr. 214/08.01.2014 a Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” privind situaţia chiriaşilor din locuinţele ANL de pe raza Municipiului Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 298/09.01.2014.
 41. Adresa nr. 25/08.01.2014 a Casei de Insolvenţă Transilvania – Filiala TIMIŞ SPRL, privind oferta de achiziţionare a două bunuri mobile ale societăţii debitoare S.C. IDEA FINANCIAR SRL Craiova – în faliment, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 312/09.01.2014.
 42. Raportul nr. 255/09.01.2014 al Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială” privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali pe semestrul II al anului 2013.
 43. Informarea Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială” privind modul de derulare a Convenţiilor încheiate cu Asociaţia de Binefacere PROVITAM Reşiţa pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu şi pentru „Centrul de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam Reşiţa”, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 747/15.01.2014.
 44. Adresa 3/380/20.01.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin – copie Decizie nr. 196/31.07.1990 privind schimbarea denumirii pentru unele străzi din municipiul Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 703/20.01.2014.
 45. Informarea nr. 1056/21.01.2014 privind participarea la şedinţele operative organizate în temeiul Dispoziţiei Nr. 623/27.03.2013.
 46. Răspunsul nr. 686/20.01.2014 al Primăriei Municipiului Caransebeş la adresa nr. 380/09.01.2014.
 47. Diverse.

Proiecte de hotărâre introduse în regim de urgenţă la şedinţa Consiliului Local, la iniţiativa primarului Mihai Stepănescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa, pe de o parte şi Societatea Română de Televiziune. (aprobat)
 2. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Municipiul Caransebeş, Consiliul Local al Municipiului Caransebeş şi Primarul municipiului Caransebeş împotriva H.C.L. nr. 289/29.10.2013, H.C.L. nr. 288/29.10.2013 şi H.C.L. nr. 261/22.10.2013. (aprobat)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2014 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ACVABANAT” Caraş-Severin. (aprobat)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea locaţiilor pentru staţiile utilizate la urcarea/coborârea persoanelor transportate în cazul serviciilor regulate de transport na-ţional/internaţional pe raza Municipiului Reşiţa. (aprobat)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării cu titlu gratuit a bazei de date informatizată a Serviciului Public “Direcţia Impozite şi Taxe” de către Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, în scopul vizualizării şi prelevării informaţiilor necesare desfăşurării activităţii sale în onformitate cu prevederile legii. (aprobat)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului sumelor de bani în valoare de 9.350 lei reprezentând sume primite de la tinerii Centrului de Formare al Stadionului Malherbe Caen şi a sumelor reprezentând dobânda aferentă din conturile bancare deschise la Raiffeisen Bank pe numele Centrului de Zi “Maria” în conturile bancare ce se vor deschide la Raiffeisen Bank pe numele Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”. (aprobat)
Spread the love


Scrieti un comentariu