Prisma » Economic » Economii prin reabilitarea termică a locuinţelor

Economii prin reabilitarea termică a locuinţelor

Realizate şi prin scutirea de la plată a impozitelor locale

O recentă completare la Normele privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte drepturile şi obligaţiile proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai caselor de locuit care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie. Completarea a fost realizată prin modificarea Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/ 23/2009, prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012 al MDRT, MAI şi Ministerul Finanţelor.

Prin aceste modificări se stabileşte faptul că, cine a realizat lucrări de reabilitare termică a locuinţei pe cheltuială proprie poate beneficia de scutirea de la plată a impozitelor şi taxelor locale aferente acelei proprietăţi.

Potrivit precizărilor Codului Fiscal referitoare la facilităţile la plata taxelor şi impozitelor locale, art. 268 alin.(8) prevede că un Consiliu Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai caselor de locuit care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesuluiverbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

Astfel, un proprietar de locuinţă, fie el o Asociaţie de Proprietari de la bloc sau un proprietar de casă poate obţine scutirea de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani prin realizarea unor lucrări de îmbunătăţire a performanţei energetice a locuinţei sale. După cum bine se ştie, realizarea unei astfel de lucrări are numai beneficii: realizarea unei economii de energie care poate ajunge şi la 75% din factura de gaz iniţială, cu condiţia executării unei lucrări de calitate: anveloparea pereţilor exteriori cu polistiren de minimum 10 cm, schimbarea ferestrelor cu unele performante energetic, izolarea termică a planşeului peste ultimul etaj şi a subsolului sau plăcii peste sol precum şi acţiuni de reabilitare asupra instalaţiilor de încălzire şi apă caldă menajeră.

Rugăm cititorii să reţină un fapt important: scutirea de la plată a impozitului NU se obţine automat! Lucrările de rebilitare trebuie realizate conform prevederilor legale. Paşii de urmat sunt următorii:

  1. Contactarea unui auditor energetic, care va elibera un Certificat de performanţă energetică/Audit energetic. Practic, prin acest document se pot determina lucrările de intervenţie privind reabilitarea energetică, respectiv costurile acestora raportate la economiile de energie realizate;
  2. Elaborarea unui proiect, respectiv obţinerea unei autorizaţii de lucrări;
  3. Realizarea propriu zisă a lucrărilor;
  4. Întocmirea procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

După realizarea celor de mai sus, proprietarii vor înregistra la Consiliul Local o cerere de scutire la plata impozitului local, însoţită de documentele următoare: – autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii:

  • certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
  • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

În cazul clădirilor individuale de locuit lucrurile sunt mult mai simple. În acest caz legea nu prevede depunerea autorizaţiei de construire. În cazul acestor locuinţe sunt aplicabile prevederile din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, potrivit cărora se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice.

Se cuvine o precizare practică din partea semnatarului acestor rânduri: este util ca înainte de orice acţiune din partea Dvs. să contactaţi un auditor energetic pentru a vă confirma, fie şi minimal lucrările ce ar trebui realizate la locuinţa Dvs. sub raportul cost investiţie/cost economii realizate. În acest sens subsemnatul vă stă la dispoziţie la tel. 0770516899. Totodată, foarte utilă este o deplasare la direcţia de impozite taxe locală, pentru a afla dacă există o hotărâre de consiliu local pentru scutirea la plată a impozitului. Chiar dacă aceasta nu există, ea se poate iniţia, fie cu ajutorul primarului, fie cu cel al unui/unor consilieri locali, fie şi numai pentru faptul că ne apropiem cu paşi repezi de alegeri.

Ing. Doru Cristian Bratu, Auditor energetic agrementat MDRTScrieti un comentariu