Prisma » Social » Măsuri pentru încurajarea angajării persoanelor care nu au loc de muncă

Măsuri pentru încurajarea angajării persoanelor care nu au loc de muncă

Guvernul a modificat, în şedinţa din 2 martie, normele metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor de şomaj, precum şi procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

În programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.

Subvenţia, pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane în cadrul unor astfel de programe, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Dacă subvenţia se finanţează din bugetul asigurărilor de şomaj, aceasta nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice.

Dacă finanţarea subvenţiei se face din alte surse alocate conform prevederilor legale, beneficiare pot fi şi autorităţile administraţiei publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis.

Pentru acordarea subvenţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, un contract de finanţare cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor.

Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin prestarea unui serviciu sau a unei activităţi, angajatorii trebuie să facă dovada că:

 • au prevăzut în statut sau în actul de înfiinţare activitatea respectivă;
 • sunt acreditaţi sau autorizaţi pentru derularea activităţii respective, iar acreditarea (autorizarea) nu este suspendată, retrasă sau încetată;
 • li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate.

Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente:

 • cerere de finanţare;
 • statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenţia din bugetul asigurărilor de şomaj, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă şi a cotelor de contribuţii în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare;
 • raport tehnic privind execuţia lucrării, respectiv prestarea serviciului sau a activităţii;
 • un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate, respectiv serviciului sau activităţii prestate în luna respectivă.

Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii, în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic şi cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti copii de pe statele de plată semnate.

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor susţinute din bugetul asigurărilor pentru şomaj cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

Informaţii de context

În anul 2015, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin care a fost reintrodusă măsura de subvenţionare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cheltuielilor efectuate în cadrul realizării unor programe care au drept scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.

Potrivit legii, din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale pot fi subvenţionate, în principal, următoarele categorii de servicii:

 • servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;
 • servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii.

Subvenţia se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană este:

 • în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă,
 • în perioada 1 noiembrie – 31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.


Scrieti un comentariu