Prisma » Economic » Guvernul schimbă sistemul de acordare a ajutoarelor sociale pentru focalizarea către familiile şi persoanele aflate în dificultate

Guvernul schimbă sistemul de acordare a ajutoarelor sociale pentru focalizarea către familiile şi persoanele aflate în dificultate

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind venitul minim de incluziune, act normativ care integrează ajutoarele sociale acordate familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate. Pentru a avea un impact mai consistent privind reducerea sărăciei, sprijinul se focalizează către persoanele aparţinând celor mai săraci 20% din cetăţeni. Noile reglementări încurajează părinţii să-i trimită pe copii la şcoală, stimulează încadrarea persoanelor apte pe piaţa muncii, creşte cuantumul sprijinului acordat şi asigură atingerea obiectivului României de reducere a numărului de persoane sărace cu 580.000 până în 2020, conform Strategiei Europa 2020.

Noul program al venitului minim de incluziune va fi aplicat începând cu 1 aprilie 2018. Efortul bugetar pentru 2018, atât pentru aplicarea noului program, cât şi pentru implementarea ajutoarelor sociale conform legii aflate acum în vigoare, este estimat la 2,087 miliarde lei. Pentru 2019 şi 2020 efortul bugetar este estimat la 2,412 miliarde lei anual, cu 1,012 miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plăţi în condiţiile legislaţiei actuale.

Potrivit proiectului de lege, venitul minim garantat, alocaţiile pentru susţinerea familiilor sărace şi ajutoarele pentru încălzire, cele trei tipuri de programe de asistenţă socială care se aplică acum, vor fi unificate în venitul minim de incluziune. Noul mecanism instituie noţiunea de venit net lunar ajustat, care reprezintă suma ce revine fiecărui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia, care presupune ponderarea cu un anumit indice, atunci când se calculează plafonul maxim al ajutorului. El este 1 pentru persoane singure sau pentru capul familiei şi 0,5 pentru orice alt membru al familiei.

Ce va include venitul minim de incluziune

Primul tip de sprijin, denumit ajutor de incluziune, presupune un sprijin financiar variabil, în funcţie de venitul familiei. Acesta se va acorda persoanelor sau familiilor care au un venit ajustat pe membru de familie de până la 260 de lei. În acest caz se va plăti, sub formă de ajutor de incluziune, diferenţa dintre suma de 260 de lei pe membru de familie şi venitul realizat de familia respectivă, în fiecare lună.

Pentru a stimula încadrarea persoanelor apte pe piaţa muncii, acordarea ajutorului de incluziune se acordă acestora condiţionat şi de înscrierea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi care nu au refuzat un loc de muncă ori de participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. Fac excepţie de la această condiţionalitate persoanele care asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani sau a unui copil în vârstă de până la 18 ani dacă au un handicap grav sau accentuat, îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate gravă sau accentuată, a uneia sau mai multe persoane vârstnice dependente, urmează o formă de învăţământ, participă la programe de pregătire profesională, este încadrată în muncă.

Pentru stimularea vieţii active şi a participării pe piaţa muncii, în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau membrii familiei desfăşoară activităţi independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor lunare ale familiei.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, numărul de beneficiari ai ajutorului de incluziune va creşte cu 34% faţă de numărul de beneficiari actuali ai ajutorului social, respectiv de la 257.000 la 344.600 familii şi persoane singure. Ajutorul mediu va creşte cu 58% faţă de cel actual, respectiv de la 221 lei lunar la 349 lei lunar. De asemenea, se estimează că pentru aproximativ 230.000 de familii şi persoane singure se va plăti ca sprijin complementar contribuţia de asigurări sociale de sănătate (o altă formă de sprijin care face parte din ajutorul de incluziune), iar pentru 70.000 de familii şi persoane singure se va plăti asigurarea obligatorie pentru locuinţă (şi aceasta inclusă în ajutorul de incluziune).

Al doilea tip de ajutor se referă la sprijinul acordat familiilor cu copii. Pentru familiile cu venit net lunar ajustat de până la 260 de lei, pentru fiecare copil se va acorda câte 107 lei (maximum 428 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii), în cazul familiei biparentale, şi câte 120 de lei (maximum 480 de lei pentru familiile cu 4 sau mai mulţi copii) în cazul familiilor monoparentale. Pentru venituri cuprinse între 260 şi 600 de lei, ajutorul va fi de 85 de lei pentru fiecare copil (maximum 340 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii), în cazul familiilor biparentale, şi câte 100 de lei pentru fiecare copil (maximum 400 de lei pentru familiile cu 4 sau mai mulţi copii) în cazul familiilor monoparentale. Pentru a încuraja participarea şcolară, în cazul copiilor de vârstă şcolară, acordarea acestui tip de sprijin va fi condiţionată de frecventarea cursurilor. În caz contrar, ajutorul se va reduce proporţional cu numărul de absenţe.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, pentru această formă de sprijin vor fi aproximativ 281.000 de beneficiari, iar alocaţia medie va creşte în medie cu 30% faţă de cea actuală, respectiv de la 142 lei la 185 lei.

Al treilea tip de ajutor care face parte din venitul minim de incluziune este suplimentul pentru locuire – ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Acesta se va acorda diferenţiat, în funcţie de tipul de combustibil utilizat: energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri. Vor primi acest ajutor familiile care au venit net ajustat de până la 600 de lei pe lună. În medie, cei care se încălzesc cu lemne vor primi câte 64 de lei pe lună, în perioada rece, cei care se încălzesc cu gaze 182 de lei pe lună, cei care folosesc energia electrică 156 de lei, iar cei care sunt racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice 178 de lei. Sumele sunt unele medii, fiecare beneficiar urmând să fie ajutat în funcţie de venit şi de preţul energiei din zona sa.

Estimările Ministerului Muncii arată că vor beneficia de acest tip de ajutor circa 650.000 de familii şi persoane singure, iar ajutorul mediu va creşte cu 96% faţă de cel actual, de la 56 lei la 106 lei.

Pentru acordarea venitului minim de incluziune, cererile, declaraţiile, documentele se vor depune la primăria pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul titularii acestui drept. Analiza, verificarea, calcularea drepturilor se fac la nivelul agenţiei judeţene de protecţie şi inspecţie socială, iar monitorizarea procesului de stabilire şi plată a dreptului, a cazurilor de suspiciuni, control, la nivelul Agenţiei naţionale de plăţi şi inspecţie socială.

Spread the love


Scrieti un comentariu